Obchodní společnosti kapitálového typu

Archív štítků: Rezervní fond příspěvkových organizací a daň z příjmu

Rezervní fond akciové společnosti

Dle obchodního zákoníku je akciová společnost nucena založit a vést takzvaný rezervní fond. Jeho výši určuje jak obchodní zákoník, tak stanovy vlastní společnosti. Ty jsou sjednány na prvním zasedání valné hromady a na dalších zasedáních je možné je měnit.

Rezervní fond je společnost povinna vytvořit z čistého zisku. Vytvoření fondu musí být uskutečněno z čistého zisku získaného v řádné účetní závěrce za rok, ve kterém byl čistý zisk poprvé vytvořen. Zákon ustavuje velikost vytvořeného fondu jako nejméně dvacet procent ze zisku, avšak maximálně deset procent hodnoty základního kapitálu obchodní společnosti. Velikost v mezích zákona může určit společnost svými stanovami.

Každoročně je do rezervního fondu doplňována částka ve výši minimálně pět procent z čistého zisku a to až do okamžiku, kdy celková výše rezervního fondu dosáhne hranice určené stanovami, minimálně však dvaceti procent základního kapitálu.

Takto vytvořený rezervní fond je následně možné využívat. Využití ale může proběhnout pouze na pokrytí ztrát společnosti a o jeho použití musí rozhodnout představenstvo akciové společnosti nebo jiný orgán, jemuž tato pravomoc byla svěřena.

Do rezervního fondu může být také vložena částka, která vznikne snížením základního kapitálu akciové společnosti. Snížení může proběhnout pouze za účelem úhrady budoucí ztráty a nesmí překročit deset procent ze základního kapitálu.

Vložil Akciová společnost - detailní rozbor | Štítek , , , | Zanechat komentář