Obchodní společnosti kapitálového typu

Archív kategorií: Řídící struktury

Orgány akciové společnosti

Základními orgány akciových společností jsou tyto tři hlavní:

  • Valná hromada
  • Představenstvo
  • Dozorčí rada

První orgán (Valná hromada) je zároveň orgánem nejvyšším. Jedná se o shromáždění všech akcionářů. Ti se totiž koupí libovolného počtu akcií společnosti stali participanty na vedení společnosti a náleží jim tak místo ve Valné hromadě.

S ním se také pojí vlastnictví hlasu, který lze při různých hlasováních uplatňovat a podílet se tak na chodu a řízení podniku. Svolání první Valné hromady je dokonce povinnou podmínkou pro založení akciové společnosti.

Na jejím prvním zasedání se totiž musí dohlasovat znění stanov, bez kterých společnost nemůže být založena. Také musí proběhnout volba a obsazení dalších orgánů.

Představenstvo je statutární orgán akciové společnosti, který se stará o běžný chod společnosti a její celkové řízení. Při první Valné hromadě je nutné jej zvolit a po uplynutí jeho volebního období provést volby nové. Neplnění této povinnosti může vést až k nucenému zániku společnosti. Představenstvo se zodpovídá Dozorčí radě a předkládá jí uzávěrky, účetní a jiné zprávy.

Dozorčí rada je orgán, jehož členem smí být pouze fyzická osoba a tvoří kontrolní prvek uvnitř právnické osoby (akciové společnosti).

Vložil Řídící struktury | Štítek , , | Zanechat komentář

Dozorčí rada akciová společnost

Dozorčí rada tvoří kontrolní orgán akciové společnosti. U většiny kapitálových obchodních společností (mezi které akciové společnosti spadají) je její vytvoření nařízeno zákonem. Jako kontrolní orgán má povinnost dohlížet nad chodem společnosti a zajišťovat správné fungování podřízeného orgánu společnosti, kterým je Představenstvo. To je povinno Dozorčí raděpředkládat účetní bilance a další zprávy o chodu společnosti.

Dozorčí rada musí být tvořena nejméně třemi členy. Tito členové musí být zvoleni již na prvním zasedání Valné hromadya to na předem určenou dobu (která však nesmí přesáhnout délku pěti let).

Ze svého středu si pak sami zvolí jednoho předsedu. Pokud má akciová společnost alespoň padesát jedna zaměstnanců, tak májí zaměstnanci automatické právo volit alespoň jednu třetinu osazenstva dozorčí rady. Maximálně však jednu polovinu.

Stanovy pak mohou povolit tuto možnost zaměstnancům i tehdy, když jich je padesát a méně.

Členové dozorčí rady nesmí být zároveň členy představenstva, likvidátorem, prokuristou nebo nesmí vykonávat konkurenční funkci či činnost. Tato pozice vyžaduje řádné a pečlivé vedení svěřených statků.

Hlavním úkolem Dozorčí rady je dohlížení nad činností Představenstva. Mají právo nahlížet a kontrolovat veškeré záznamy o činnosti a zajišťovat tak správný průběh podnikatelské činnosti.

Vložil Řídící struktury | Štítek , , , | Zanechat komentář

Valná hromada akciové společnosti

Valná hromada je nejvyšším orgánem akciové společnosti. Vzniká ještě před vlastním založením společnosti a má velmi důležitou funkci při formování společnosti a jejím následném řízení.

První zasedání Valné hromady musí proběhnout ještě před zápisem akciové společnosti do obchodního rejstříku (resp. zápis by soudem nebyl vůbec umožněn).

Valná hromada totiž musí učinit několik základních kroků, které vlastní společnost ustaví.

Členové Valné hromady jsou všichni akcionáři a to bez ohledu na to, jak velký počet akcií vlastní. Spolu s koupí akcie automaticky připadá členství ve Valné hromadě a hlavně hlas na jejím zasedání.

Síla hlasu už je odvislá od počtu vlastněných akcií. Valná hromada na svých prvních zasedáních musí odsouhlasit resp. odhlasovat znění Stanov a pouze ona může ve Stanovách později učinit nějaké změny (způsob hlasování a nutný počet hlasů je určen zákonem).

Pravomoci Valné hromady jsou upraveny zákonem (obchodních společností se týká obchodní zákoník). Ale vzhledem k tomu, že se jedná o nejvyšší orgán akciové společnosti, může rozhodovat o všech záležitostech.

Úkolem Valné hromady je také schvalovat rozdělení zisku a účetní závěrku. U těchto hlasování nebo schvalování opět platí pravidlo, že počet akcií se rovná počtu hlasů.

Vložil Řídící struktury | Štítek , , | Zanechat komentář

Představenstvo akciové společnosti

Dle obchodního zákoníku se jedná o statutární orgán, který je obvykle volen valnou hromadou a to na předem dané období. Představenstvo se zodpovídá kontrolnímu orgánu, který u akciové společnosti zastává Dozorčí rada. Ta má v kompetenci kontrolu právě tohoto řídícího orgánu.

Hlavním úkolem nebo činností představenstva je řízení svěřeného podniku resp. společnosti. Tento úkol musí vykonávat svědomitě a z toho titulu nesmí členové představenstva figurovat v jiných konkurenčních pozicích.

Jednotliví členové jsou voleni již na prvních zasedáních Valné hromady a to na dobu určitou.

Před uplynutím této doby je nutné uspořádat volby nové, které zajistí kontinuitu v řízení podniku. Pokud by volby neproběhly, mohlo by to mít vliv na další existenci společnosti, jelikož by ze zákona mohlo dojít k jejímu zrušení.

Obecně se dá říci, že Představenstvo řídí společnost jako takovou, i když nad sebou mají kontrolní orgán a nejvyšším orgánem je Valná hromada. Pouze Představenstvo se stará o každodenní chod společnosti a dozorčí rada jeho jednání kontroluje pomocí zpráv, které musí představenstvo pravidelně odevzdávat.  Další povinností je odevzdávání účetních bilancí, dle kterých je posuzováno, zda jednání členů představenstva bylo správné či nikoli.

Vložil Řídící struktury | Štítek , , | Zanechat komentář