Obchodní společnosti kapitálového typu

Archív kategorií: Akciová společnost – detailní rozbor

Základní kapitál akciové společnosti

Základní kapitál akciové společnosti je tvořen vklady jednotlivých podílníků a je rozdělen na akcie o určité jmenovité hodnotě. Aby mohla být akciová společnost založena, musí mít nejprve splacen celý základní kapitál. Ten u akciové společnosti dosahuje minimální výše dvou milionů korun českých. Pokud se jedná o akciovou společnost s veřejnou nabídkou akcií, musí být výše základního kapitálu minimálně dvacet milionů korun českých. Celková výše kapitálu se určuje stanovami, které jsou schváleny valnou hromadou. V nich je možné základníkapitál navýšit oproti zákonnému minimu.

Základní kapitál je možné skládat ve dvou základních formách – v peněžité nebo nepeněžité formě. Peněžitou formou je myšleno složení finančního obnosu na konkrétní účet. Ten je speciálně vytvořen pro tento účel u některé z bank a přístup k němu je omezen nebo dokonce znemožněn do zapsání společnosti do obchodního rejstříku. Pak je možné s financemi nakládat, platit s nimi provozní náklady nebo jej celý přesunout na pokladnu.

Složení kapitálu nepeněžitou formou je sice možné a nikoli doporučované. Jelikož přináší časový odklad a přídavné finanční náklady. Je nutné vybrat soudního znalce, aby nepeněžitý majetek ocenil, což stojí peníze a hlavně čas. Dalším rizikem je možnost odmítnutí zapsání do obchodního rejstříku.

Vložil Akciová společnost - detailní rozbor | Štítek , , , , , | Zanechat komentář

Ručení akciové společnosti

Akciová společnost, respektive její podílníci neručí za neúspěchy a finanční propady společnosti vlastním majetkem. Ručí pouze vkladem, který na počátku nebo v pozdější době při koupi akcií vložili. Jedná se tedy o minimální riziko, které je nutné podstoupit při nákupu akcií.

Celá akciová společnost totiž funguje tak, že na počátku nashromáždí nějaký základní kapitál. Ten je dán zákonem a později je společností normálně využíván. Díky prodeji akcií ale může společnost získat poměrně velký počáteční kapitál, který ji umožňuje expandovat nebo obecně lépe a více obchodovat. Pokud se jí obchodování daří a navyšuje svůj majetek a obecně svoji hodnotu, stoupá tak i hodnota akcií a jednotlivý akcionáři mohou dostat podíl ze zisku celé společnosti ve formě dividend.

Pokud ale dojde ke špatným rozhodnutím a společnosti se přestane dařit, bude klesat i nominální cena akcií – což pocítí jednotlivý akcionáři.

Pokud bychom si tedy celý proces ručení měli jednoduše vysvětlit, vypadalo by to takto. Jediné závazky, které má podílník vůči společnosti nebo jejím věřitelům je pouze do výše svého vkladu. Pokud bude akciová společnost zrušena bez likvidace, neručí akcionáři za závazky společnosti, stejně jako za ně neručili před jejím zrušením. Pokud bude akciová společnost zrušena s likvidací, ručí akcionáři za závazky společnosti pouze do výše svého podílu na likvidačním zůstatku.

Vložil Akciová společnost - detailní rozbor | Štítek , , , | Zanechat komentář

Rezervní fond akciové společnosti

Dle obchodního zákoníku je akciová společnost nucena založit a vést takzvaný rezervní fond. Jeho výši určuje jak obchodní zákoník, tak stanovy vlastní společnosti. Ty jsou sjednány na prvním zasedání valné hromady a na dalších zasedáních je možné je měnit.

Rezervní fond je společnost povinna vytvořit z čistého zisku. Vytvoření fondu musí být uskutečněno z čistého zisku získaného v řádné účetní závěrce za rok, ve kterém byl čistý zisk poprvé vytvořen. Zákon ustavuje velikost vytvořeného fondu jako nejméně dvacet procent ze zisku, avšak maximálně deset procent hodnoty základního kapitálu obchodní společnosti. Velikost v mezích zákona může určit společnost svými stanovami.

Každoročně je do rezervního fondu doplňována částka ve výši minimálně pět procent z čistého zisku a to až do okamžiku, kdy celková výše rezervního fondu dosáhne hranice určené stanovami, minimálně však dvaceti procent základního kapitálu.

Takto vytvořený rezervní fond je následně možné využívat. Využití ale může proběhnout pouze na pokrytí ztrát společnosti a o jeho použití musí rozhodnout představenstvo akciové společnosti nebo jiný orgán, jemuž tato pravomoc byla svěřena.

Do rezervního fondu může být také vložena částka, která vznikne snížením základního kapitálu akciové společnosti. Snížení může proběhnout pouze za účelem úhrady budoucí ztráty a nesmí překročit deset procent ze základního kapitálu.

Vložil Akciová společnost - detailní rozbor | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zánik akciové společnosti

Je nutné odlišovat dva základní pojmy – zrušení společnosti a zánik společnosti. Zánikem obchodní společnosti je myšlen její výmaz z obchodního rejstříku a to k určitému dni. Ovšem takovému zániku musí nutně předcházet proces zrušení, který lze dále dělit na jednotlivé fáze a dva hlavní způsoby.

Ony dva hlavní způsoby jsou zrušení společnosti bez likvidace a s likvidací. Důvody mohou být dobrovolné nebo nucené.

Mezi důvody pro dobrovolné rozhodnutí o zrušení patří uplynutí doby, pro kterou byla společnost založena; bylo dosaženo účelu, který byl v době založení společnosti vytyčen nebo o zrušení rozhodl kompetentní orgán společnosti.

Důvody pro nucené rozhodnutí o ukončení jsou například tyto:

  • společnost již nemá žádná z oprávnění k podnikatelské činnosti
  • v uplynulých dvou letech se nekonala valná hromada nebo v uplynulém roce nebyly zvoleny orgány společnosti, kterým volební období vypršelo před více než jedním rokem

Pokud je společnost zrušena s likvidací, znamená to, že je nutné rozdělit likvidační zůstatek mezi akcionáře. Tak se může stát až poté, co jsou uspokojeni všichni věřitelé.

Důvody pro zrušení bez likvidace jsou tyto:

  • Fúze – dojde ke sloučení několika společností.
  • Převod jmění na akcionáře – pokud některý z akcionářů vlastní devadesát a více procent akcií, je možné na něj převést veškeré jmění společnosti. Ten pak musí finančně vypořádat zbytek akcionářů. Rozdělení společnosti – společnost se rozdělí na několik jiných společností (a.s. nebo s r.o.).
Vložil Akciová společnost - detailní rozbor | Štítek , , , | Zanechat komentář

Stanovy akciové společnosti

Stanovy akciové společnosti jsou schvalovány na první valné hromadě. Jejich schválení je nutnou podmínkou pro založení společnosti. Stanovy určují základy společnosti.

Představují páteř jakékoli obchodní společnosti. Bez tohoto dokumentu nejenže nelze společnost založit, ale nebylo by možné ji ani ovládat a řídit, jelikož by chyběla pravidla, která by ošetřovala jednotlivé případy.

Pokud sepisujeme stanovy obchodní společnosti, přesněji akciové společnosti, musíme do nich zahrnout postupně veškeré možné stavy společnosti a přesně určit způsob jejich řešení.

Ideální je rozdělit si Stanovy na několik částí, takzvaných hlav, které nám budou uskupovat ustanovení mající podobnou povahu.

Nejprve je vhodné napsat Základní ustanovení. Do něj přesně zapíšeme základní údaje o budoucí společnosti. Název, sídlo, trvání, předmět činnosti, atd. V další kapitole je potřeba ustanovit podmínky pro existenci orgánů společnosti. Nejvyšším orgánem je Valná hromada, dále pak PředstavenstvoDozorčí rada. Na závěr kapitoly popíšeme Výkonné orgány společnosti.

Další hlavy a kapitoly mohou obsahovat pravidla pro jednání a směřování společnosti. Je potřeba také určit způsob hospodaření a v mezích, které nám ukládá zákon, určit výši základního kapitálu a možnosti, jak jeho výši měnit.

Mezi závěrečné kapitoly patří ty, které se zabývají zrušením a zánikem společnosti. Na úplný konec můžeme zařaditdodatky a závěrečná ustanovení.

Vložil Akciová společnost - detailní rozbor | Štítek , , , | Zanechat komentář

Cenné papíry akciové společnosti

Obecně jsou cenné papíry emitovány za účelem zvýšení kapitálu dané společnosti, která jej může dále investovat a nakládat s ním podle svých úvah. Z emise ovšem plyne několik povinností pro společnost a právo podílet se na jejím řízení pro kupujícího.

Při investování do cenných papírů je možné si vybrat mezi relativně bezpečnou investicí, která ale nepřináší velký zisk a riskantní investicí, u které je velká pravděpodobnost několikanásobného zisku oproti předchozí možnosti. Ovšem riziko ztráty je taktéž několikrát větší.

Cenné papíry se dělí na majetkové a úvěrové cenné papíry. Majetkové cenné papíry pro investora přináší možnost podílet se na vedení společnosti (právo účastnit se valné hromady a disponovat platným hlasem) a participovat na jejím zisku.

Pokud dojde ke zrušení společnosti, má právo podílu na likvidačním zůstatku. Nejčastější formou majetkových cenných papírů jsou akcie.

Naopak úvěrové cenné papíry jsou prakticky dluhem vydavatele vůči kupujícímu. Vydavatel se zavazuje splatit do předem pevně stanovené doby celou částku navýšenou o předem dohodnutý úrok, který představuje odměnu za službu. Majitel tohoto druhu cenných papírů nemá díky jejich vlastnictví právo podílet se na řízení společnosti.

Akcie je tedy majetkový cenný papír akciové společnosti, který je emitován (vydáván) právě samotnou společností za účelem navýšení základního kapitálu. Majitel akcií má tři základní práva – podílet se na vedení společnosti, podílet se na zisku společnosti a dále nakládat se svojí akcií.

Vložil Akciová společnost - detailní rozbor | Štítek , , , | Zanechat komentář

Účetnictví akciové společnosti

Veškeré akciové společnosti jsou ze zákona povinné vést si vlastní účetnictví. A to od chvíle jejich vzniku až do dne jejich zániku. Vznik akciové společnosti je datován dnem zápisu do obchodního rejstříku. Ovšem založení společnosti se váže na jejího zakladatele, který tak může učinit sám, je-li právnická osoba, nebo založení musí provést skupina fyzických osob.

Účetnictví obecně a jeho prazáklad je datováno dávno před vznikem kterékoli akciové společnosti. Majitelé různých obchodních společností, podnikatelé a jiné osoby potřebovali vlastnit přehledný a ucelený záznam hospodářských aktivit, které jim později sloužili pro další rozhodování.

Již tehdy se prvotní účetnictví analyzovalo a vyvozovaly se z něj různé závěry, dle kterých byla společnost následně řízena. Z tohoto důvodu je i v dnešní době účetnictví vedeno, jelikož by jinak nebylo možné určit, zda a jak prosperuje vlastněná společnost. Dalším důvodem pro vedení účetnictví je i zákonná povinnost takto činit. Jedná se o pojistku proti možným finančním machinacím a obecnému zprůhlednění finančních aktivit jednotlivých společností.

Stejně tak je tomu i u akciových společností. Jelikož mají podílníci (akcionáři) podíl jak na zisku, tak ale hlavně na vedení společnosti, je i v jejich zájmu mít se dle čeho rozhodovat. Povinné zprávy a povinné vedení účetnictví akciových společností jim k tomu velmi napomáhá.

Vložil Akciová společnost - detailní rozbor | Štítek , , | Zanechat komentář