Obchodní společnosti kapitálového typu

Archív

Stanovy akciové společnosti

Stanovy akciové společnosti jsou schvalovány na první valné hromadě. Jejich schválení je nutnou podmínkou pro založení společnosti. Stanovy určují základy společnosti.

Představují páteř jakékoli obchodní společnosti. Bez tohoto dokumentu nejenže nelze společnost založit, ale nebylo by možné ji ani ovládat a řídit, jelikož by chyběla pravidla, která by ošetřovala jednotlivé případy.

Pokud sepisujeme stanovy obchodní společnosti, přesněji akciové společnosti, musíme do nich zahrnout postupně veškeré možné stavy společnosti a přesně určit způsob jejich řešení.

Ideální je rozdělit si Stanovy na několik částí, takzvaných hlav, které nám budou uskupovat ustanovení mající podobnou povahu.

Nejprve je vhodné napsat Základní ustanovení. Do něj přesně zapíšeme základní údaje o budoucí společnosti. Název, sídlo, trvání, předmět činnosti, atd. V další kapitole je potřeba ustanovit podmínky pro existenci orgánů společnosti. Nejvyšším orgánem je Valná hromada, dále pak PředstavenstvoDozorčí rada. Na závěr kapitoly popíšeme Výkonné orgány společnosti.

Další hlavy a kapitoly mohou obsahovat pravidla pro jednání a směřování společnosti. Je potřeba také určit způsob hospodaření a v mezích, které nám ukládá zákon, určit výši základního kapitálu a možnosti, jak jeho výši měnit.

Mezi závěrečné kapitoly patří ty, které se zabývají zrušením a zánikem společnosti. Na úplný konec můžeme zařaditdodatky a závěrečná ustanovení.

Vložil Akciová společnost - detailní rozbor | Štítek , , , | Zanechat komentář

Cenné papíry akciové společnosti

Obecně jsou cenné papíry emitovány za účelem zvýšení kapitálu dané společnosti, která jej může dále investovat a nakládat s ním podle svých úvah. Z emise ovšem plyne několik povinností pro společnost a právo podílet se na jejím řízení pro kupujícího.

Při investování do cenných papírů je možné si vybrat mezi relativně bezpečnou investicí, která ale nepřináší velký zisk a riskantní investicí, u které je velká pravděpodobnost několikanásobného zisku oproti předchozí možnosti. Ovšem riziko ztráty je taktéž několikrát větší.

Cenné papíry se dělí na majetkové a úvěrové cenné papíry. Majetkové cenné papíry pro investora přináší možnost podílet se na vedení společnosti (právo účastnit se valné hromady a disponovat platným hlasem) a participovat na jejím zisku.

Pokud dojde ke zrušení společnosti, má právo podílu na likvidačním zůstatku. Nejčastější formou majetkových cenných papírů jsou akcie.

Naopak úvěrové cenné papíry jsou prakticky dluhem vydavatele vůči kupujícímu. Vydavatel se zavazuje splatit do předem pevně stanovené doby celou částku navýšenou o předem dohodnutý úrok, který představuje odměnu za službu. Majitel tohoto druhu cenných papírů nemá díky jejich vlastnictví právo podílet se na řízení společnosti.

Akcie je tedy majetkový cenný papír akciové společnosti, který je emitován (vydáván) právě samotnou společností za účelem navýšení základního kapitálu. Majitel akcií má tři základní práva – podílet se na vedení společnosti, podílet se na zisku společnosti a dále nakládat se svojí akcií.

Vložil Akciová společnost - detailní rozbor | Štítek , , , | Zanechat komentář

Účetnictví akciové společnosti

Veškeré akciové společnosti jsou ze zákona povinné vést si vlastní účetnictví. A to od chvíle jejich vzniku až do dne jejich zániku. Vznik akciové společnosti je datován dnem zápisu do obchodního rejstříku. Ovšem založení společnosti se váže na jejího zakladatele, který tak může učinit sám, je-li právnická osoba, nebo založení musí provést skupina fyzických osob.

Účetnictví obecně a jeho prazáklad je datováno dávno před vznikem kterékoli akciové společnosti. Majitelé různých obchodních společností, podnikatelé a jiné osoby potřebovali vlastnit přehledný a ucelený záznam hospodářských aktivit, které jim později sloužili pro další rozhodování.

Již tehdy se prvotní účetnictví analyzovalo a vyvozovaly se z něj různé závěry, dle kterých byla společnost následně řízena. Z tohoto důvodu je i v dnešní době účetnictví vedeno, jelikož by jinak nebylo možné určit, zda a jak prosperuje vlastněná společnost. Dalším důvodem pro vedení účetnictví je i zákonná povinnost takto činit. Jedná se o pojistku proti možným finančním machinacím a obecnému zprůhlednění finančních aktivit jednotlivých společností.

Stejně tak je tomu i u akciových společností. Jelikož mají podílníci (akcionáři) podíl jak na zisku, tak ale hlavně na vedení společnosti, je i v jejich zájmu mít se dle čeho rozhodovat. Povinné zprávy a povinné vedení účetnictví akciových společností jim k tomu velmi napomáhá.

Vložil Akciová společnost - detailní rozbor | Štítek , , | Zanechat komentář

Orgány akciové společnosti

Základními orgány akciových společností jsou tyto tři hlavní:

  • Valná hromada
  • Představenstvo
  • Dozorčí rada

První orgán (Valná hromada) je zároveň orgánem nejvyšším. Jedná se o shromáždění všech akcionářů. Ti se totiž koupí libovolného počtu akcií společnosti stali participanty na vedení společnosti a náleží jim tak místo ve Valné hromadě.

S ním se také pojí vlastnictví hlasu, který lze při různých hlasováních uplatňovat a podílet se tak na chodu a řízení podniku. Svolání první Valné hromady je dokonce povinnou podmínkou pro založení akciové společnosti.

Na jejím prvním zasedání se totiž musí dohlasovat znění stanov, bez kterých společnost nemůže být založena. Také musí proběhnout volba a obsazení dalších orgánů.

Představenstvo je statutární orgán akciové společnosti, který se stará o běžný chod společnosti a její celkové řízení. Při první Valné hromadě je nutné jej zvolit a po uplynutí jeho volebního období provést volby nové. Neplnění této povinnosti může vést až k nucenému zániku společnosti. Představenstvo se zodpovídá Dozorčí radě a předkládá jí uzávěrky, účetní a jiné zprávy.

Dozorčí rada je orgán, jehož členem smí být pouze fyzická osoba a tvoří kontrolní prvek uvnitř právnické osoby (akciové společnosti).

Vložil Řídící struktury | Štítek , , | Zanechat komentář

Dozorčí rada akciová společnost

Dozorčí rada tvoří kontrolní orgán akciové společnosti. U většiny kapitálových obchodních společností (mezi které akciové společnosti spadají) je její vytvoření nařízeno zákonem. Jako kontrolní orgán má povinnost dohlížet nad chodem společnosti a zajišťovat správné fungování podřízeného orgánu společnosti, kterým je Představenstvo. To je povinno Dozorčí raděpředkládat účetní bilance a další zprávy o chodu společnosti.

Dozorčí rada musí být tvořena nejméně třemi členy. Tito členové musí být zvoleni již na prvním zasedání Valné hromadya to na předem určenou dobu (která však nesmí přesáhnout délku pěti let).

Ze svého středu si pak sami zvolí jednoho předsedu. Pokud má akciová společnost alespoň padesát jedna zaměstnanců, tak májí zaměstnanci automatické právo volit alespoň jednu třetinu osazenstva dozorčí rady. Maximálně však jednu polovinu.

Stanovy pak mohou povolit tuto možnost zaměstnancům i tehdy, když jich je padesát a méně.

Členové dozorčí rady nesmí být zároveň členy představenstva, likvidátorem, prokuristou nebo nesmí vykonávat konkurenční funkci či činnost. Tato pozice vyžaduje řádné a pečlivé vedení svěřených statků.

Hlavním úkolem Dozorčí rady je dohlížení nad činností Představenstva. Mají právo nahlížet a kontrolovat veškeré záznamy o činnosti a zajišťovat tak správný průběh podnikatelské činnosti.

Vložil Řídící struktury | Štítek , , , | Zanechat komentář

Valná hromada akciové společnosti

Valná hromada je nejvyšším orgánem akciové společnosti. Vzniká ještě před vlastním založením společnosti a má velmi důležitou funkci při formování společnosti a jejím následném řízení.

První zasedání Valné hromady musí proběhnout ještě před zápisem akciové společnosti do obchodního rejstříku (resp. zápis by soudem nebyl vůbec umožněn).

Valná hromada totiž musí učinit několik základních kroků, které vlastní společnost ustaví.

Členové Valné hromady jsou všichni akcionáři a to bez ohledu na to, jak velký počet akcií vlastní. Spolu s koupí akcie automaticky připadá členství ve Valné hromadě a hlavně hlas na jejím zasedání.

Síla hlasu už je odvislá od počtu vlastněných akcií. Valná hromada na svých prvních zasedáních musí odsouhlasit resp. odhlasovat znění Stanov a pouze ona může ve Stanovách později učinit nějaké změny (způsob hlasování a nutný počet hlasů je určen zákonem).

Pravomoci Valné hromady jsou upraveny zákonem (obchodních společností se týká obchodní zákoník). Ale vzhledem k tomu, že se jedná o nejvyšší orgán akciové společnosti, může rozhodovat o všech záležitostech.

Úkolem Valné hromady je také schvalovat rozdělení zisku a účetní závěrku. U těchto hlasování nebo schvalování opět platí pravidlo, že počet akcií se rovná počtu hlasů.

Vložil Řídící struktury | Štítek , , | Zanechat komentář

Představenstvo akciové společnosti

Dle obchodního zákoníku se jedná o statutární orgán, který je obvykle volen valnou hromadou a to na předem dané období. Představenstvo se zodpovídá kontrolnímu orgánu, který u akciové společnosti zastává Dozorčí rada. Ta má v kompetenci kontrolu právě tohoto řídícího orgánu.

Hlavním úkolem nebo činností představenstva je řízení svěřeného podniku resp. společnosti. Tento úkol musí vykonávat svědomitě a z toho titulu nesmí členové představenstva figurovat v jiných konkurenčních pozicích.

Jednotliví členové jsou voleni již na prvních zasedáních Valné hromady a to na dobu určitou.

Před uplynutím této doby je nutné uspořádat volby nové, které zajistí kontinuitu v řízení podniku. Pokud by volby neproběhly, mohlo by to mít vliv na další existenci společnosti, jelikož by ze zákona mohlo dojít k jejímu zrušení.

Obecně se dá říci, že Představenstvo řídí společnost jako takovou, i když nad sebou mají kontrolní orgán a nejvyšším orgánem je Valná hromada. Pouze Představenstvo se stará o každodenní chod společnosti a dozorčí rada jeho jednání kontroluje pomocí zpráv, které musí představenstvo pravidelně odevzdávat.  Další povinností je odevzdávání účetních bilancí, dle kterých je posuzováno, zda jednání členů představenstva bylo správné či nikoli.

Vložil Řídící struktury | Štítek , , | Zanechat komentář

Ready Made společnosti

Obchodní společnosti představují velmi výhodnou formu podnikání a obchodování obecně. Mají daleko větší možnosti a jsou uzpůsobeny pro větší tok peněz, zboží apod. Ovšem spolu s výhodami se pojí jisté nevýhody, které se týkají hlavně zakládání společností. Jelikož jsou společnosti sofistikované, je nutné splnit určité podmínky pro jejichzaložení. Ty často nebývá snadné splnit nebo jejich plnění vyžaduje enormní časovou nebo finanční zátěž.

Pokud tedy hledáte řešení, které by vám umožnilo založit nebo získat společnost a zároveň se vyhnout časově náročnému běhání po úřadech a čekání na jednotlivé jejich kroky, můžete využít tzv. Ready Made společností.

Na českém trhu se v dnešní době pohybuje několik specializovaných společností, které se zakládáním a prodejem těchto společností zabývají. Ready Made společnosti jsou obecně obchodní společnosti, které jsou založeny třetí stranou, která se o ně i stará. Jakmile zajistí veškeréprávní kroky k jejímu úspěšnému založení a společnost vznikne, uloží ji takto nachystanou k prodeji.

Pokud tedy nemáte čas nebo potřebné znalosti pro založení některého typu obchodní společnosti, můžete využít tohoto řešení. Nabízené společnosti jsou bez obchodní historie. To znamená, že jsou bez dluhů i pohledávek a není třeba se tedy bát nějakých skrytých a zapomenutých problémů. Zároveň mají Ready Made společnosti vyřešeny veškeré právní kroky a dokonce splacen celý základní kapitál.

Vložil Ready Made produkty | Štítek , , , | Zanechat komentář

Ready Made společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

Jedním typem Ready Made společností jsou společnosti s ručením omezeným.

Jejich založení sice není natolik obtížné jako založení některých jiných typů obchodních společností, ale opět je zde velká možnost ušetření jak času, tak financí.

Pokud chcete začít obchodovat v co nejkratší době, je pro vás koupě Ready Made společnosti prakticky jediným řešením.

Společnost s ručením omezeným je nejoblíbenější a nejčastěji zakládanou obchodní společností. Typově je na hranici mezi kapitálovou a osobní obchodní společností.

Na jedné straně je totiž nutné vytvářet základní kapitál, ale na straně druhé pak vidíme omezení počtu společníků, kterých může být maximálně padesát.

Pro vytvoření společnosti s ručením omezeným je tedy nutné vytvořit základní kapitál. Ten činí dvě stě tisíc korun českých. Ovšem minimální výše vkladu jednoho společníka činí 20 tis. korun českých. Vklad je možné vložit i nepeněžitou formou, což ale není doporučováno, jelikož přináší další časové a finanční nároky.

Společnost pak vzniká dnem podpisu společenské smlouvy, kterou musí podepsat všichni společníci a to u notáře. Ovšem vznik společnosti se odvíjí od data, ke kterému byla společnost zapsána do obchodního rejstříku. Zápis může být proveden pouze na základě společenské smlouvy a splnění všech potřebných kroků, mezi které patří splacení alespoň sta tisíc v rámci peněžitých a nepeněžitých vkladů.

Pokud chcete mít společnost rychle a kvalitně založenu, je ideální možností zvolit služeb některého z poskytovatelů Ready Made společností.

Vložil Ready Made produkty | Štítek , , , | Zanechat komentář

Ready made evropská akciová společnost (SE)

Ready Made společnosti označují společnosti, které byly již předem založeny a čekají pouze na svůj prodej novému majiteli, který je využije k obchodování.

Toto řešení je u nás v  České republice hojně využíváno, jelikož šetří čas budoucího vlastníka a v konečném důsledku také jeho peníze.

Pro založení některého typu obchodní společnosti by totiž musel zajistit veškeré potřebné právní podklady, uskutečnit zasedání valné hromady a zajistil základní kapitál.

Ne, že by to nebylo možné, ale je to časově velmi náročné a jsou vyžadovány poměrně hluboké znalosti dané problematiky.

Například základní kapitál u Evropské akciové společnosti je dle právních předpisů nastaven ve výši 120 tis. euro.

Tato částka již může založení společnosti znemožnit. Proto je vhodné hledat řešení, které odstraní překážky pro založení, resp. vlastnění Evropské společnosti.

S jednoduchým řešením přichází několik společností, které se zabývají prodejem Ready Made Evropských společností.

Spolu s vlastní založenou společností kupuje nový majitel ještě několik přídavných služeb. Mezi ně patří svolání a uspořádání Valné hromady a s ní spojenou volbou členů jednotlivých orgánů (členů nemusí být tolik jako u české akciové společnosti). V ceně často bývá ověření potřebných listin, změna v obchodním rejstříku, změna sídla a další poplatky a služby.

Vložil Ready Made produkty | Štítek , , , | Zanechat komentář