Obchodní společnosti kapitálového typu

Archív

Jak založit a.s.

Obchodní společnost je právnická osoba, která byla založena, aby případně sjednocovala větší množství osob v podnikání nebo umožnila podnikání ve větším rozsahu. Obecně se obchodní společnost zabývá přeměnou zdrojů na statky, které následně zpeněžuje.

Při zakládání společnosti je důležité si v prvé řadě rozmyslet, za jakým účelem chceme společnost zakládat. Dle toho se dále můžeme rozhodovat a vést jednotlivé kroky při zakládání společnosti.

Mezi základní úkony při zakládání akciové společnosti patří vytvoření zakladatelské listiny, kterou musí podepsat všichni zakladatelé (pokud je jich více než jeden).

Pokud je zakladatel pouze jeden, musí vytvořit zakladatelskou listinu formou notářského zápisu. Vznik společnosti se pak datuje ode dne zapsání do obchodního rejstříku.

Další povinností je vlastnictví základního kapitálu. Ten musí být složen ve výši dva miliony korun českých (v případě společnosti s veřejnou nabídkou akcií je tato částka navýšena na desetinásobek). Dále musí proběhnout první zasedání valné hromady, na kterém se ustanoví základní řídící orgány a vyjednají další nezbytnosti. Následně je možné požádat o zápis do obchodního rejstříku. Jakmile je této žádosti vyhověno, společnost může začít fungovat.

Založení se dá obstarat také alternativní cestou, která čítá pouze jeden krok. Od specializované firmy si můžete koupit již předpřipravenou akciovou společnost (tzv. Ready Made), která je většinou do jednoho dne připravena k normálnímu fungování.

Vložil Akciová společnost (a.s.) | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Ready made akciová společnost (a.s.)

Akciová společnost je jednou z nejoblíbenějších a nejrozšířenějších forem podnikání v České republice. Jejím základem jsou podíly ve formě akcií, které jsou prodávány zájemcům – budoucím podílníkům. Ti na základě vlastněných podílů budou mít možnost společnost řídit a podílet se na rozhodování o budoucích krocích společnosti. Podíl na řízení společnosti je vyjádřen ve formě vlastnictví hlasu na valné hromadě.

Podílníci jsou omezeně zodpovědní za případné neúspěchy společnosti, ale pouze do výše svého podílu, takže nehrozí, že by museli splácet dluhy společnosti.

Existují také neomezené akciové společnosti, které ale v tuzemsku nejsou nikterak rozšířené. Toto řešení je vhodné pouze pro velké společnosti, které si tak chtějí udržet svá tajemství (nemají povinnost předkládat zprávy o činnosti apod.) a v případě finančních problémů tyto nemusí zveřejňovat, jelikož se o ně musí v plné výši postarat podílníci.

Založení klasické akciové společnosti není úplně složitý proces, ale vyžaduje určité znalosti a hlavně hodně času. Ten je potřeba pro čekání na dokončení jednotlivých právních kroků a základně také k vyřízení všech potřebností na jednotlivých úřadech a institucích.

Ready made akciová společnost (a.s.) je instantním produktem, který je možné si jednoduše koupit. Hlavní výhodou tohoto řešení je fakt, že je již celá společnost připravena k okamžitému fungování a až na několik malých právních a administrativních kroků, není potřeba nic zajišťovat.

Vložil Akciová společnost (a.s.) | Štítek , , , | Zanechat komentář

Založení akciové společnosti (a.s.)

Jako taková sice nepotřebuje mnoho, aby mohla fungovat, ale celý proces je poměrně zdlouhavý. Pokud tedy nemáte příliš času nebo nesnášíte obíhání úřadů a nekonečné domlouvání se s úředníky, využijte radši služeb některé z firem poskytujících Ready Made společnosti. Pokud ale s předchozími nesnázemi nemáte problém, nastíním řešení pro klasické založení akciové společnosti.

Založení akciové společnosti (a.s.) může být provedeno jak fyzickou, tak právnickou osobou. Na počátku je potřeba složit základní kapitál 2 mil. korun českých (pokud se jedná o společnost s veřejnou nabídkou akcií, je povinnost základního kapitálu navýšena na 20 mil. korun českých).

Dále je nutné provést první zasedání valné hromady, kde se sejdou akcionáři, a bude provedena volba orgánů společnosti. Po vložení vkladů a splacení emisního ážia může rejstříkový soud povolit zapsání společnosti. Tímto krokem dojde k oficiálnímu vzniku společnosti, která od této chvíle může normálně fungovat. Výkonné orgány nesmí zapomenout nechat schválit stanovy firmy, ve kterých je specifikován obor činnosti a základní kapitál společnosti.

Pokud se chceme vyhnout organizování a zařizování jednotlivých kroků a úředních úkonů, je možné si koupit hotové řešení ve formě Ready Made společnosti. Jedná se o předem založené společnosti, které nemají žádnou obchodní historii, takže jsou bez závazků a pohledávek. Jsou kompletně připraveny k převzetí a následnému fungování.

Vložil Akciová společnost (a.s.) | Štítek , , , | Zanechat komentář

Prodej akciové společnosti

Pokud nechcete ztrácet čas a energii při vlastním zakládání akciové společnosti, můžete využít alternativního řešení, které je v současné době nabízeno řadou specializovaných firem. Jedná se o prodej tzv. Ready Made akciových společností. Hlavní výhodou je časová nenáročnost. Není nutné prakticky nic vyřizovat, nemusíte čekat na jednotlivá rozhodnutí, není nutné stát fronty na různých úřadech. Stejně tak nemusíte řešit problém se získáním základního kapitálu. Můžete začít téměř okamžitě podnikat.

Stačí pouze podepsat a nechat ověřit několik základních listin u notáře a za společnost můžete ihned jednat.

Produkt, který takto koupíte, nemá žádnou obchodní historii. To znamená, že je prostý pohledávek a dluhů. Navíc má splacen základní kapitál, což bývá častá překážka pro založení akciové společnosti, jelikož je u ní nastavena výše kapitálu na dva miliony korun českých (a to se týká pouze společností bez veřejné nabídky akcií, jinak je výše desetinásobná).

Pokud se vám ani jedno z možných řešení nelíbí, je tu ještě třetí možnost, která kombinuje obě předchozí. Jedná se o založení akciové společnosti na míru. Vy pouze sepíšete své požadavky a dle nich je posléze založena společnost, která je přesně dle vašich představ.  Obsahuje tak veškeré výhody druhého nastíněného řešení (s tím rozdílem, že při společnosti na míru je nutné počkat určitý čas na zpracování jednotlivých právních kroků) a zároveň se jedná o společnost, která přesně vystihuje vaše potřeby.

Vložil Akciová společnost (a.s.) | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Akciová společnost definice

Obecně můžeme mluvit o dvou základních principech vydělávání peněz. Buď jsme jako fyzické osoby zaměstnáni a pobíráme plat nebo můžeme podnikat. Pokud chceme podnikat, můžeme tak činit opět jako fyzická nebo i právnická osoba. Respektive si můžeme jako fyzické osoby založit obchodní společnost, která je již právnickou osobou.

Obchodní společnosti se zabývají přeměnou zdrojů na statky, které následně pomocí svých schopností a dovedností více či méně výhodně prodávají. Takto získávají finanční prostředky a mohou ve své činnosti dále pokračovat a rozvíjet se.

Mezi obchodní společnosti patří jak společnosti s ručením omezeným (s r.o.), tak i akciové společnosti (a.s.).

Akciová společnost patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější formy podnikání v České republice. Tato obchodní společnost je rozdělena na podíly (resp. její kapitál je takto dělen), které jsou představovány akciemi.

S těmi je možné obchodovat na kapitálových trzích. Koupí akcie se kdokoli může stát akcionářem. Tímto krokem získává několik věcí. Jednak se stává podílníkem a tedy vlastníkem části společnosti, a také mu náleží právo rozhodovat o budoucnosti společnosti. Rozhodování je prováděno skrze hlas v rámci valné hromady, což je nejvyšší orgán obchodní společnosti. Hlasy mají různou váhu, která je určena velikostí vlastněného podílu.

Vložil Akciová společnost (a.s.) | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Akciová společnost a její výhody a nevýhody

Stejně jako u čehokoli jiného, tak i u obchodních společností můžeme najít výhody a nevýhody.  Většina z nich vyplývá z podstaty a typu dané společnosti a některé jsou jen logickým důsledkem samotného faktu, že se jedná o podnikání, které samo o sobě přináší velké výhody, ale také možná rizika.

Předně je velkou výhodou akciových společností jejichsamotné ustanovení. Jelikož je její vznik spjat s podíly (akciemi), které zakoupí různí podílníci, je zajištěna relativní stabilita společnosti. Následně při změně majitele jednotlivých akcií nedochází ke změnám uvnitř společnosti nebo dokonce k jejímu zániku.

Pokud se ještě vrátíme k založení, tak způsob založení vlastně umožňuje schopnému podnikateli dosáhnout na větší možnosti, které by bez podílníků byly nedosažitelné (z finančního hlediska). Díky akciím je možné pracovat s větším kapitálem a přístup k financím je obecně snazší. A to i formou úvěru, který akciová společnost získá snadněji, než podnikatel jako samostatný subjekt.

Nevýhody akciové společnosti spočívají na stejném základě jako její výhody. Jelikož se jedná o netriviální obchodní společnost, její založení je jak časově tak finančně náročné. Ustanovení řídících orgánů vyžaduje určité znalosti a opět vyžaduje čas pro vlastní provedení.

Mezi další nevýhody patří vysoká daň ze zisku, která vyvažuje velké možnosti, které akciová společnost skýtá. Další nepříjemnou povinností je veřejné publikování, které nutí veřejnost informovat veřejnost o stavu společnosti.

Vložil Akciová společnost (a.s.) | Štítek , , | Zanechat komentář

Základní kapitál akciové společnosti

Základní kapitál akciové společnosti je tvořen vklady jednotlivých podílníků a je rozdělen na akcie o určité jmenovité hodnotě. Aby mohla být akciová společnost založena, musí mít nejprve splacen celý základní kapitál. Ten u akciové společnosti dosahuje minimální výše dvou milionů korun českých. Pokud se jedná o akciovou společnost s veřejnou nabídkou akcií, musí být výše základního kapitálu minimálně dvacet milionů korun českých. Celková výše kapitálu se určuje stanovami, které jsou schváleny valnou hromadou. V nich je možné základníkapitál navýšit oproti zákonnému minimu.

Základní kapitál je možné skládat ve dvou základních formách – v peněžité nebo nepeněžité formě. Peněžitou formou je myšleno složení finančního obnosu na konkrétní účet. Ten je speciálně vytvořen pro tento účel u některé z bank a přístup k němu je omezen nebo dokonce znemožněn do zapsání společnosti do obchodního rejstříku. Pak je možné s financemi nakládat, platit s nimi provozní náklady nebo jej celý přesunout na pokladnu.

Složení kapitálu nepeněžitou formou je sice možné a nikoli doporučované. Jelikož přináší časový odklad a přídavné finanční náklady. Je nutné vybrat soudního znalce, aby nepeněžitý majetek ocenil, což stojí peníze a hlavně čas. Dalším rizikem je možnost odmítnutí zapsání do obchodního rejstříku.

Vložil Akciová společnost - detailní rozbor | Štítek , , , , , | Zanechat komentář

Ručení akciové společnosti

Akciová společnost, respektive její podílníci neručí za neúspěchy a finanční propady společnosti vlastním majetkem. Ručí pouze vkladem, který na počátku nebo v pozdější době při koupi akcií vložili. Jedná se tedy o minimální riziko, které je nutné podstoupit při nákupu akcií.

Celá akciová společnost totiž funguje tak, že na počátku nashromáždí nějaký základní kapitál. Ten je dán zákonem a později je společností normálně využíván. Díky prodeji akcií ale může společnost získat poměrně velký počáteční kapitál, který ji umožňuje expandovat nebo obecně lépe a více obchodovat. Pokud se jí obchodování daří a navyšuje svůj majetek a obecně svoji hodnotu, stoupá tak i hodnota akcií a jednotlivý akcionáři mohou dostat podíl ze zisku celé společnosti ve formě dividend.

Pokud ale dojde ke špatným rozhodnutím a společnosti se přestane dařit, bude klesat i nominální cena akcií – což pocítí jednotlivý akcionáři.

Pokud bychom si tedy celý proces ručení měli jednoduše vysvětlit, vypadalo by to takto. Jediné závazky, které má podílník vůči společnosti nebo jejím věřitelům je pouze do výše svého vkladu. Pokud bude akciová společnost zrušena bez likvidace, neručí akcionáři za závazky společnosti, stejně jako za ně neručili před jejím zrušením. Pokud bude akciová společnost zrušena s likvidací, ručí akcionáři za závazky společnosti pouze do výše svého podílu na likvidačním zůstatku.

Vložil Akciová společnost - detailní rozbor | Štítek , , , | Zanechat komentář

Rezervní fond akciové společnosti

Dle obchodního zákoníku je akciová společnost nucena založit a vést takzvaný rezervní fond. Jeho výši určuje jak obchodní zákoník, tak stanovy vlastní společnosti. Ty jsou sjednány na prvním zasedání valné hromady a na dalších zasedáních je možné je měnit.

Rezervní fond je společnost povinna vytvořit z čistého zisku. Vytvoření fondu musí být uskutečněno z čistého zisku získaného v řádné účetní závěrce za rok, ve kterém byl čistý zisk poprvé vytvořen. Zákon ustavuje velikost vytvořeného fondu jako nejméně dvacet procent ze zisku, avšak maximálně deset procent hodnoty základního kapitálu obchodní společnosti. Velikost v mezích zákona může určit společnost svými stanovami.

Každoročně je do rezervního fondu doplňována částka ve výši minimálně pět procent z čistého zisku a to až do okamžiku, kdy celková výše rezervního fondu dosáhne hranice určené stanovami, minimálně však dvaceti procent základního kapitálu.

Takto vytvořený rezervní fond je následně možné využívat. Využití ale může proběhnout pouze na pokrytí ztrát společnosti a o jeho použití musí rozhodnout představenstvo akciové společnosti nebo jiný orgán, jemuž tato pravomoc byla svěřena.

Do rezervního fondu může být také vložena částka, která vznikne snížením základního kapitálu akciové společnosti. Snížení může proběhnout pouze za účelem úhrady budoucí ztráty a nesmí překročit deset procent ze základního kapitálu.

Vložil Akciová společnost - detailní rozbor | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zánik akciové společnosti

Je nutné odlišovat dva základní pojmy – zrušení společnosti a zánik společnosti. Zánikem obchodní společnosti je myšlen její výmaz z obchodního rejstříku a to k určitému dni. Ovšem takovému zániku musí nutně předcházet proces zrušení, který lze dále dělit na jednotlivé fáze a dva hlavní způsoby.

Ony dva hlavní způsoby jsou zrušení společnosti bez likvidace a s likvidací. Důvody mohou být dobrovolné nebo nucené.

Mezi důvody pro dobrovolné rozhodnutí o zrušení patří uplynutí doby, pro kterou byla společnost založena; bylo dosaženo účelu, který byl v době založení společnosti vytyčen nebo o zrušení rozhodl kompetentní orgán společnosti.

Důvody pro nucené rozhodnutí o ukončení jsou například tyto:

  • společnost již nemá žádná z oprávnění k podnikatelské činnosti
  • v uplynulých dvou letech se nekonala valná hromada nebo v uplynulém roce nebyly zvoleny orgány společnosti, kterým volební období vypršelo před více než jedním rokem

Pokud je společnost zrušena s likvidací, znamená to, že je nutné rozdělit likvidační zůstatek mezi akcionáře. Tak se může stát až poté, co jsou uspokojeni všichni věřitelé.

Důvody pro zrušení bez likvidace jsou tyto:

  • Fúze – dojde ke sloučení několika společností.
  • Převod jmění na akcionáře – pokud některý z akcionářů vlastní devadesát a více procent akcií, je možné na něj převést veškeré jmění společnosti. Ten pak musí finančně vypořádat zbytek akcionářů. Rozdělení společnosti – společnost se rozdělí na několik jiných společností (a.s. nebo s r.o.).
Vložil Akciová společnost - detailní rozbor | Štítek , , , | Zanechat komentář